OGŁOSZENIE

„WYPRAWKA SZKOLNA” – czyli dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom klas II, III i VI rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015;

1. Przyznanie pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna 2014” następuje na wniosek rodziców dziecka (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
·         zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
·         odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
·         oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
·         stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
·         oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
·         ksero (potwierdzone za zgodność z oryginałem) decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
·         imienną fakturę zakupu podręczników,
·         oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 r. „Wyprawka szkolna”,
·         oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.
3.  Średni dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć  539 zł netto.
4.  Zasady obliczania dochodu:
·         za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został  złożony, bez  względu na tytuł źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o kwotę alimentów  świadczonych  na rzecz innych osób.  Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
5. Wniosek mogą również złożyć rodzice uczniów z rodzin – gdzie dochód na członka rodziny przekracza kryterium dochodowe (539,00 zł) /w przypadkach określanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst ujednolicony Dz. U. z 2013 r., poz. 182), np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego. Sytuację rodziny należy uzasadnić we wniosku. 


Wniosek należy pobrać i wypełniony złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 3 września 2014r.


Co nowego w szkole w Górkach?

1. Obowiązek szkolny
We wrześniu 2014 r. obowiązek szkolny obejmie:
  • wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) 
  • dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. 
Druga połowa rocznika wraz z dziećmi urodzonymi w 2009 r. pójdzie obowiązkowo do szkoły w 2015 r.

2. Dwie klasy pierwsze
Według nowych przepisów, klasy pierwsze szkoły podstawowej od 1 września 2014 roku nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów. W związku z koniecznością sprostania wymogom ministerialnym w bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Górkach Szczukowskich funkcjonować będą dwie klasy pierwsze z podziałem na grupę uczniów młodszych i starszych. Będzie to sprzyjać bardziej indywidualnemu podejściu nauczyciela do dzieci.

3. Darmowy podręcznik MEN
W 2014 r. uczniowie klas pierwszych będą się uczyli z opracowanego na zlecenie MEN bezpłatnego podręcznika dla pierwszaków "Nasz elementarz". Książki są własnością szkoły i będą wypożyczane uczniom z biblioteki szkolnej. Podręczniki mają służyć co najmniej trzem rocznikom. W przypadku zniszczenia, lub nie oddania rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową, aby szkoła mogła zapewnić (kupić) podręczniki dla kolejnych roczników. Podręcznik, który zostanie uznany przez szkołę jako nie nadający się do wypożyczenia kolejnemu uczniowi, będzie wymieniany na nowy.

4. Czy nasze przedszkolaki będą się uczyły języka obcego?
Już od kilku lat przedszkolaki z naszej szkoły uczą się nieodpłatnie języka angielskiego. Czy od września tego roku podejmą naukę języka angielskiego w ramach realizacji podstawy programowej? Wiadomo, że takie są założenia reformy, która także zakłada, że od 1 września 2015 roku przedszkole będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla wszystkich pięciolatków, zaś od 1 września 2017 roku dla dzieci w każdym wieku.

5. Sprawdzian szóstoklasisty na nowych zasadach
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 będzie składał się z dwóch części: pierwsza z języka polskiego i matematyki oraz druga z języka angielskiego. Sprawdzian szóstoklasisty będzie przeprowadzony w jednym dniu. Pierwsza część będzie trwać 80 minut, a druga 45.

Wakacje 2014

Wakacje 2014 rozpoczęły się 28 czerwca, a zakończą 31 sierpnia. Wszyscy długo oczekiwali letniego wypoczynku i atrakcji związanych z ciepłymi dniami czasu wolnego.
Wakacje...
Wreszcie są i będą wypełniały nas energią calutkie dwa miesiące. Cieszmy się letnim wypoczynkiem, dopóki trwa.
Holiday finally.

Jeśli interesuje cię matematyka, nie ulegaj presji otoczenia, wybierz odpowiedni dla ciebie kierunek studiów

Reklama jest częścią kampanii zachęcającej dziewczyny do wybierania studiów zgodnych z ich zainteresowaniami matematyczno-technicznymi, które tradycyjnie są zdominowane przez mężczyzn.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

Zgodnie z zapowiedzią uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2013/14 rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Górkach Szczukowskich 27 czerwca 2014 r. o godzinie 9:30. Było uroczyście i bardzo podniośle. Momentami wesoło, lecz gdy przypominaliśmy sobie, że szóstoklasiści opuszczają mury naszej szkoły - smutno. W wydarzeniach uczestniczyli także rodzice naszych uczniów. Dziś wreszcie mogli obejrzeć uhonorowany pierwszym miejscem spektakl oraz podziwiać swoje pociechy, które chwalone i nagradzane przez wychowawców oraz panią Dyrektor czuły się dumne z osiąganych przez siebie sukcesów.

       

Kiermasz książek 2014

Od poniedziałku 23 czerwca 2014 r. uczniowie przynosili do szkoły podręczniki, z których korzystali w bieżącym roku szkolnym i chcieli sprzedać uczniom z młodszego rocznika.  We środę 25 czerwca nauczyciele zorganizowali dla uczniów kiermasz używanych podręczników szkolnych. Ceny były konkurencyjne. Dla lepszej organizacji handlu na każdym podręczniku umieszczono cenę. Wydarzeniu patronował Samorząd Uczniowski, a opiekę podczas kiermaszu sprawowali nad uczniami wychowawcy klas.

Pożegnanie z bohaterami Matlandii

To już ostatni tydzień zajęć lekcyjnych, w którym żegnamy szkołę, a wraz z nią bohaterów Matlandii. Taki dzień, jak dzisiejszy wtorek 24 czerwca 2014 r. zdarza się tylko jeden raz do roku. Był to dzień, podczas którego wesoło się bawiliśmy przy muzyce, rysowaliśmy kredą po boisku szkolnym, mieliśmy mnóstwo uciechy z balonami wodnymi, kopaliśmy piłkę nożną oraz zjadaliśmy lody. To wszystko w nagrodę za zadania matematyczne, które zrobiliśmy na platformie edukacyjnej matlandia.gwo.pl. Dodatkowo dzieci z oddziału przedszkolnego sześciolatków tańczyły dla nas tango, a my dla nich taniec kowbojski. Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów otrzymali dyplomy wraz z medalami, a wszyscy mieli możliwość miło spędzić czas podczas imprezy szkolnej. Inicjatorem, organizatorem i sponsorem dzisiejszych atrakcji był nauczyciel matematyki: Helena Gąsior. Zajęcia taneczne dla żegnających Matlandię prowadziła Maria Wiech. Uczniami opiekowali się także Sławomir Skrobot oraz Dariusz Kwiatkowski. Stroje dziewczęce specjalnie na dziś szyła mama jednej z naszych uczennic, a stroje męskie zostały wypożyczone z garderoby szkolnej, nad którą pieczę sprawuje Małgorzata Kozieł. Dziękujemy wszystkim za miłe chwile spędzone nad rozwiązywaniem zagadek i zadań matematycznych. Dzisiejszy dzień był ukoronowaniem wysiłku jaki uczniowie włożyli w naukę matematyki w roku szkolnym 2013/14.

Bezpieczne wakacje - akademia

Cel akademii z 24 czerwca 2014 r. to przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku. Zadaniem Renaty Ciosek- osoby prowadzącej zajęcia było zapoznanie uczniów z modelami bezpiecznych zachowań. Interaktywny model prowadzenia zajęć przyczynił się do aktywnego włączenia się uczniów do zabawy. Zajęcia poprowadzono w formie przedstawienia teatralnego oraz quizu który, polegał na odpowiadaniu na pytania. Odpowiedzi dla uczestników zajęć były oczywiste ze względu na treści prezentowane podczas przedstawienia - uczniowie sami mogli wydedukować prawidłową odpowiedź, na podstawie fabuły widowiska. Dzisiejsze wydarzenia  uatrakcyjniły nagrody za udział w konkursach, które zorganizowała Helena Gąsior. Ich tematyka łączyła się ściśle z bezpieczeństwem podczas wakacji.: 1. Nawadniaj swój organizm; 2. Noś nakrycie głowy. 3. Smaruj ciało kremem z filtrem. Zwycięska drużyna z klasy szóstej otrzymała batoniki. Równie dobrze poradzili sobie drugoklasiści, którzy zostali obdarowani lizakami. Za uczestnictwo w konkursie młodsze dzieci otrzymały cukierki.

Prymusi roku szkolnego 2013/14

w Szkole Podstawowej w Górkach Szczukowskich (w kolejności alfabetycznej według klas)

Klasa 1 Zofia Bogucka, Wiktoria Dziopa, Patrycja Gwiazda, Jan Koneczny.
Klasa 2 Anna Bębacz, Sebastian Domagała, Klaudia Konarska, Oliwia Konarska, Zuzanna Konarska, Katarzyna Szymonek, Oliwia Szymonek.
Klasa 3 Maria Koneczna, Sandra Materek, Magdalena Sarbian, Daria Wira
Klasa 4 Guzy Rafał, Dawid Karbownik, Wiktoria Banaszkiewicz
Klasa 5 Zuzanna Kumor – nagroda i statuetka Primus Inter Pares Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich za rok szkolny 2013/2014,                   Karolina Bartkowicz, Patryk Ksel, Marta Mrozik
Klasa 6 Anna Bała, Patrycja Szymonek, Natalia Kubuś, Wiktoria Żelazna. 

Podręczniki na przyszły rok szkolny


Dnia 18 czerwca 2014 r. Dyrektor Jolanta Kokosza podała do publicznej wiadomości jakie podręczniki będą obowiązywać w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich


Zobacz jakie podręczniki będą obowiązywały w przyszłym roku szkolnym w naszej szkole:

klasa 1   klasa 2    klasa 3   klasa 4   klasa 5    klasa 6    

Ogłoszenie

Dnia 25 czerwca 2014r. o godz. 9.45 odbędzie się w SP w Górkach Szczukowskich KIERMASZ używanych podręczników szkolnych dla:
  • Kl. III – możliwość zakupienia książek do kl. IV 
  • Kl. IV- sprzedaż książek z kl. IV i kupno podręczników do kl. V 
  • Kl. V – sprzedaż podręczników z kl. V

Ogłoszenie

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 CZERWCA 2014R. O GODZINIE 9.30 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRKACH SZCZUKOWSKICH.